نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ايران به دو موضوع كمتر توجه می شود:
1399/3/29    
بازدید: 220
 بخشی از نتایج و پیشنهادات خروجی از تحقیق مقایسه تطبیقی میان پیاده راه های ایران و خارج از کشور:
(کیومرث حبیبی- محمد رضا حقی1394)
 نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ايران به دو موضوع كمتر توجه می شود:
در ايران تمام تلاش برنامه ريزان و مديران بر آن است كه اداره و سـاماندهی شـهرها را بـر اسـاس ارائـه ضـوابط و الزامات كنترل كنند؛ غافل از اينكـه الگوهـای رفتـاری و فرهنگـی و خواسـته هـای مـردم نقـش پررنـگ تـری در سازماندهی يك فضا ايفا می كنند. بـی تـوجهی بـه ايـن موضوع را می توان در اولويت يافتن شاخص همكـاری و موافقــت كسـبه و ســاكنين محلــی در ســاماندهی پياده راه های داخلی مشاهده نمود.
 از جمله پیشنهادات این تحقیق به این موضوع اشاره دارد که؛ با توجه به اینکه هدف اصلی اجرای پياده راه يـا هـر پـروژه شهری ديگر، ارتقاء كيفيت محـيط و كسـب رضـايتمندی گروه‌های ذينفع است« توجه بـه نيازمنـدی هـای ذينفعـان و آگـاه نمـودن آنهـا از فراينـد طـرح، امـری ضروری است». در چنين صورتی است که تضـاد منـافع بـه حـداقل می رسد و زمينه مشاركت و همكاری آنان فراهم می شود.