به استناد کدام مطالعه، پیوست های فرهنگی، زیست محیط و اقتصادی، عملیات اجرایی در هزارن متر از اراضی آبیدر آغاز شده است؟
1399/3/22    
بازدید: 158
 بازی با شهر
به استناد کدام مطالعه، پیوست های فرهنگی، زیست محیط و اقتصادی، عملیات اجرایی در هزاران متر از اراضی آبیدر آغاز شده است؟
مسوولیت عواقب اقدامات هیجانی و فاقد مطالعه در شهر به عهده کیست؟
عدم توجه به اولویت ها و ضرورت های «توسعه ـ محور» و فقدان روند منطقی در تعریف پروژه از آسیب های جدی موجود در تعریف طرح های شهرداری سنندج است.
متاسفانه در این ایام بیش از هر زمان ضعف در «نیازسنجی» و امکان سنجی پروژه ها و بی توجهی به پیوست های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در  پروژه های شهرداری سنندج دیده می شود.
روند غیر متعارف و هیجانی تصویب پروژه های شهری و ضعف در مشارکت مردمی در فرایند تهیه و تصویب برنامه ها جزء نقاط ضعف پروژه های شهری سنندج است.
در بخش اجرا، عدم تبیین نظام تحقق پذیری و شفافیت پروژه ها مشهود است. بی توجهی به شاخص های ارزیابی و عدم حضور شهروندان در فرایند های تصمیم گیری‌ و ارزیابی شهر را به «صحنه مدیر بازی های هیجانی و جاه طلبانه» مبدل نموده است که نتایجی جز اتلاف منابع و آشفتگی بیشتر به همراه نخواهد داشت.
بازنگری در روند تعریف پروژه ها، انجام مطالعات مرسوم و اطلاع رسانی و نظر سنجی از شهروندان قبل از اجرا توسط شهرداری سنندج در راستای استفاده بهینه از منابع مالی محدود و حفظ پتانسیل های طبیعی شهر ضروری است.