شهر موفق حاصل تعامل سازنده میان مدیریت شهری و شهروندانی است که دسترسی به اطلاعات و اشراف به تصمیمات مدیریت شهری دارند.
1399/2/30    
بازدید: 244
توسعه شهر ها و میزان آگاهی شهروندان نسبت به شهر؛
شهر موفق حاصل تعامل سازنده میان مدیریت شهری و شهروندانی است که دسترسی به اطلاعات و اشراف به تصمیمات مدیریت شهری دارند.
در ماه جاری «طرح پیاده راه خیابان فردوسی سنندج» اجرایی شد؛ طرحی که نتیجه آن تبدیل یکی از خیابان های اصلی مرکز استان کردستان به پیاده راه است.
سطح اطلاع شهروندان و کسبه این خیابان در خصوص جزییات این پروژه چقدر است؟
مدیریت شهری تا چه میزان جهت جلب مشارکت مردم برای چنین مداخله عمیقی در وضعیت شهر؛ اطلاع رسانی دقیق انجام داده است؟
مدت زمان اجرا، خروجی این طرح و نقاط قوت و ضعف آن تا چه میزان در معرض اذهان عموم شهروندان قرار گرفته است؟
نباید فراموش کرد که به صورت مشخص در چنین طرح هایی که موفقیت و شکست آنها در ارتباط مستقیمی با رفتار مردم در طرح قرار دارد؛ میزان اطلاع رسانی بیشتر می تواند در همراهی و مشارکت شهروندان تاثیر بسزایی داشته و در موفقیت طرح تعیین کننده باشد.
مدیران شهری در دنیای مدرن نمی توانند برای توجیه طرح ها و همراه نمودن مردم؛ صرفا به ابزار های قهری اکتفا کنند.
از این رو «آگاهی شهروندان به شهر» به عنوان عامل مشارکت؛ از ارکان موفقیت مدیریت شهری در دنیای مدرن بوده و می توان گفت: عامل «آگاهی مردم از فعالیت های مدیریت شهری»، سبب استفاده صحیح از خدمات ارائه شده و نیز افزایش سطح مشارکت شهروندان راست. آگاهی ارتباط مستقیمی با مقوله توسعه شهری و به تبع آن توسعه همه جانبه جوامع دارد.
وقتی شهروندی درباره یک پروژه شهری که در شهر محل سکونتش در حال ساخت است آگاه می شود و از فواید آن بر زندگی روزمره خود کسب اطلاع می کند، وقتی در رسانه ها الگو هایی متناسب ارائه می شود موجب مشارکت هرچه بیشتر ایشان در اداره شهر خواهد شد و مطمئنا همکاری بیشتری با مدیران شهر خواهد داشت.