اولین نشریه تخصصی مستقل حوزه زیرساخت در سنندج
1399/2/28    
بازدید: 270
1-اطلاع رسانی علمی و دقیق در خصوص معرفی دستاوردهای نوین
2-ارتقاء دانش فنی بدنه مدیریتی و اجرایی کشور
3-فرهنگ سازی در زمینه گسترش استفاده از نشریات تخصصی
4-ایجاد ارتباط متقابل و سازنده میان مخاطبان و هیات تحریریه
5-اعلام موضع کارشناسی در خصوص پروژه های ملی، استانی و محلی
6-پرداختن به ابعاد و وجوه مختلف امور صنفی و حرفه ای مهندسان
7-ارائه راهکارهای تخصصی و اجرایی جهت رفع معضلات حوزه ساخت و ساز