سفر رضا اردکانیان به استانی که با وجود ظرفیت های بالا در حوزه کشاورزی و دارا بودن ۳۳ سد آبی میانگین اراضی آبی آن حدود ۱۰ درصد - میانگین کشوری این رقم بیش از ۴۶ درصد است!-
1398/9/25    
بازدید: 296
سفر رضا اردکانیان به استانی که در آن وزارت نیرو متهم به سیاست های متناقض است.
سفر رضا اردکانیان به استانی که با وجود ظرفیت های بالا در حوزه کشاورزی و دارا بودن ۳۳ سد آبی میانگین اراضی آبی آن حدود ۱۰ درصد - میانگین کشوری این رقم بیش از ۴۶ درصد است!-
آیا در این سفر موضوع سهم نامتوازن کردستان از منابع آبی این استانِ سرچشمه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت؟
و آیا نمایندگان استان در کنار رقابت برای قرار گرفتن در کارد عکس های بازدید با وزیر و کنار زدن یکدیگر، به مطالبه معقول و طرح سهم غیر قابل قبول کردستان از منابع آبی، در این سفر خواهند پرداخت؟