16 آذر روز دانشجو گرامی باد
1398/9/16    
بازدید: 327
در جامعه مناسبات زده ایی که قاطبه افراد آن با "چشم بند مصلحت اندیشی" به وقایع و حقایق می نگرند، روزی که یادآور "فرهنگ مطالبه گری هوشیارانه" و "حق طلبی پالوده از آفت مصلحت گرایی" است، می بایست بسیار گرامی داشته شود.